กยศ. ปี 2555 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ. หรือ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศิกษา สำหรับ ปี พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังนี้
สวัสดีครับ ใครที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ กยศ. มีข้อมูลและขั้นตอนดังนี้ครับ

คุณสมบัติสำหรับสิทธ์ในการกู้ยืม กยศ. รวมทั้งเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงิน  รวมทั้งขั้นตอนต่างๆในการกู้ยืมเงิน สามารถอ่านได้ที่นี่ครับ >> คลิ๊ก

มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310 0-2610-4888

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้านการศึกษานะครับ

ประกาศผลสอบนักเรียนในสอบ ผลสอบนักเรียนนายสิบ รอบแรก 2555

ประกาศผลสอบนักเรียนนายสิบ

ผ่านไปแล้วนะครับ กับการสอบนักเรียนนายสิบรอบแรก
เพื่อนๆ คงทำกันได้ดีในข้อสอบนะครับ
ในรอบแรกตาม ผลสอบนักเรียนนายสิบนั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือก 1781 นาย
ดูรายชื่อได้ที่นี่เลยครับคลิก >>> ประกาศผลสอบนักเรียนนายสิบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

สมัครเข้า มหาวิทยาลัย มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวั ด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ได้แก่

 1. จันทบุรี
 2. นครนายก
 3. นครสวรรค์
 4. สุโขทัย
 5. ลำปาง
 6. อุดรธานี
 7. อุบลราชธานี
 8. เพชรบุรี
 9. นครศรีธรรมราช
 10. ยะลา

ศูนย์บริการการศึกษามสธ.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปทุมวิไล หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ฟรี ที่ www.stou.ac.th เปิดโอกาสจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0 2504 7561-4 ติดต่อ มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1980 โดยเปิดเป็น อันดับที่ 4 ในราชอาณาจักรไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนในสาขาต่างๆดังนี้
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สำหรับการสมัครเข้าเรียนมสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.stou.ac.th/applystou/apply.htm

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่นี่

ติดต่อ 02-504-7788 หรือ 02-982-9700

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ผมเอาลิงค์เอกสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ มาให้ทุกท่าน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นแบบแผนและ จัดการศึกษาไทยให้เป็นระบบแบบแผน โดยการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ ปี 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฉบับที่สมบูรณ์ที่สุึด และสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนไปของเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการ เพื่อใช้ไปในทางสร้างสรรค์ เจริญก้าวหน้าในสังคมโลก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ จัดทำก็เพื่อการที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าอยู่ได้อย่างปกติสุข ก็ด้วยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน และสร้างเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีประสิทธิภาพ ในความคิด และการแสดงออก ซึ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นได้ ด้วยการศึกษาที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

นิยามของคำว่าประชากร

บทความดีๆเกร็ดความรู้รอบตัวเรื่องประชากร
เพื่อนๆ ได้ยินคำว่าประชากรมาตั้งแต่เด็กๆ แต่รู้อย่างแท้จริงหรือไม่ว่าประชากร คืออะไร

ประชากร คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู๋เดียวกัน ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ลักษณะต่างๆของประชากร

 • ขนาดของประชากร – มีปัจจัยขึ้นอยู่กับ อัตราการ เกิด, ตาย, อพยพเข้และออก
 • ความหนาแน่นของประชากร – จำนวนหารด้วยพื้นที่

หวังว่าคงได้ความรู้รอบตัวเรื่องประชากรและเกร็ดความรู้อื่นๆไม่มากก็น้อยนะครับ

อ่านเกร็ดความรู้รอบตัวข้างล่างเลยครับ

  สถิติ คณิตศาสตร์

  สถิติในวิชาคณิตศาสตร์

  เป็นเนื้อหาที่เราต้องเรียนตอน ม.ปลาย ส่วนใหญ่จะเป็น ม.6 มาดูเนื้อหาคร่าวๆ ถึงวิชาสถิติในคณิตศาสตร์กันครับ
  สถิติเป็นศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งหาข้อสรุป แล้วนำมาอธิบาย หรือตอบคำถามประเด็นหนึ่งๆ โดยอาศัยหลักที่ข้อมูลเกิดซ้ำๆกัน

  สถิติเชิงพรรณนา
  สรุปข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะกว้างๆข้องข้อมูลชุดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหา ค่ากลาง แจกแจงความถี่ ค่าการกระจายต่างๆ

  สถิติเชิงอนุมาน
  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วนำผลไปสรุปเป็นตัวแทนสรุปทั้งหมด ตัวอย่างเช่น abac poll

  วิธีการทางสถิติ

  1. เก็บรวบรวมข้อมูล
  2. นำเสนอข้อมูล
  3. วิเคราะห์ข้อมูล
  4. ตีความหมายข้อมูล

  นิยามของข้อมูล
  ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือไม่ก็ได้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆที่ศึกษา

  จำแนกข้อมูลทางสถิติคณิตศาสตร์

  ข้อมูลเชิงปริมาณ – ข้อมูลที่วัดออกมาเป็นจำนวนและใช้เปรียบเทียบกับอีกข้อมูลหนึ่งๆ ได้โดยตรง
  ข้อมูลเชิงคุณภาพ – ใช้ในการอธิบายความหมายเชิงคุณภาพ ไม่สามารถใช้แทนความหมายเชิงปริมาณได้
  ข้อมูลปฐมภูมิ – เก็บข้อมูลโดย สำมะโน, สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
  ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ – เก็บข้อมู,จากแหล่งที่มาสำคัญ เช่น รายงานต่างๆ ของหน่วยงานใหญ่ๆ

  วิชาสถิติในคณิตศาสตร์มีสูตรต่างๆเยอะมากมายซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากรู้สูตรอะไรก็เม้นถามไว้ได้เลยนะ จะเม้นตอบให้เร็วที่สุดจ้า

  ฟิสิกส์ม.ปลายเรียนเรื่องอะไร

  เนื้อหา่ที่เราจะได้เรียนในฟิสิกส์ม.ปลาย (ยากกกกกกได้อีก) มีดังนี้คับเพื่อนๆ เนื้อหาเรียงตามชั้นปีเลยนะครับ แต่บางโรงเรียนอาจสลับเรื่องที่จะเรียงก็ได้นะครับ ถ้าจะให้ดีก็อ่านล่วงหน้าไว้เยอะๆ ก่อนสอบจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียด อ่านทันเวลา ^^

  1. การวัดและการแปลความหมายข้อมูล
  2. การเคลื่อนที่ ใน 1 และ 2 มิติ
  3. มวล แรง และการเคลื่อนที่
  4. การเคลื่อนที่ต่างๆ (เช่น โพรเจกไๆทล์ วงกลม ไรพวกนี้จ้า)
  5. งานและพลังงาน
  6. โมเมนตัม&การดล
  7. การเคลื่อนที่แบบหมุน
  8. สภาพสมดุลและยืดหยุ่น
  9. ของไหล
  10. ความร้อน
  11. คลื่นกล
  12. เสียง
  13. แสง
  14. แสงกับทัศนอุปกรณ์
  15. ไฟฟ้าสถิต
  16. ไฟฟ้ากระแส
  17. แม่เหล็กไฟฟ้า
  18. ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  19. ฟิสิกส์อะตอม
  20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

  จบแล้วจ้าา ไม่เยอะหรอก แค่20บทเอง(ประชดนา) 555+ อ่านกันให้ตายไปข้างนึงไปเลย
  ส่วนตัวเราว่าเนื้อหาพวกไฟฟ้า ยากสุดของ ฟิสิกส์ในม.ปลายอะนะ

  ใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเม้นไว้เลยนะจะตอบ ให้ภายใน 1-2 วัน พอดีมีเพื่อนเก่ง ฟิสิกส์ ฮ่าๆพึ่งได้

  เคล็ดลับการอ่านหนังสือเรียน

  เพื่อนๆ เวลาอ่านหนังสือเรียน คงมีความรู้สึกเบื่อ ง่วง เร็วมากใช่มั้ยล่ะ
  วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการอ่านหนังสือ เรียนให้ไม่เบื่อมาบอกไปลองทำดูนะ

  • เวลาอ่านหนังสือห้ามเปิดคอม เด็ดขาดจะทำให้ใจเราวอกแวกคิดแต่จะเล่น คอม
  • หากอ่านหนังสือแล้วเบื่อก็อย่าไปเปิดคอม ให้เปลี่ยนวิชา หรือเรื่องที่อ่านก่อน และสับวนไปมาเรื่อยๆ จะลดความเบื่อได้
  • นอนเยอะๆ เพื่อเวลาอ่านจะได้ไม่ง่วง
  • ห้ามคิดเกลียดวิชาหนึ่งๆ เด็ดขาดเพราะหากเกลียดแล้วย่อมเบื่อ ไม่อยากอ่านแน่
  • ก่อนสอบให้นอนเยอะๆ หัวจะได้แล่นวันสอบ ไม่ใช่ไปทุ่มเอาวันก่อนสอบอย่างเ้ดียว ต้องค่อยๆทยอยอ่าน

  หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ ใครมีเทคนิคการอ่านหนังสืออื่นๆ หรือบทความดีๆ อยากจะแบ่งปันก็เม้นได้ตามชอบเลย

  เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย

  เรามาดูกันครับ ว่าใน ม.ปลาย เราจะได้เรียนอะไรในชีววิทยากันบ้าง
  บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา
  บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
  บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
  บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง
  บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
  บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
  บทที่ 11 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต
  บทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่พืชดอก
  บทที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง
  บทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
  บททัี่ 15 การตอบสนองของพืช
  บทที่ 16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  บทที่ 17 จีนและโครโมโซม
  บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
  บทที่ 19 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ
  บทที่ 21 ระบบนิเวศ
  บทที่ 22 ประชากร
  บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม