โครงงานปลูกกวางตุ้ง

1.ชื่อโครงงาน : การปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้ง

2.หลักการและเหตุผล : พืชผักสวนครัว มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นประโยชน์ในด้านอาหาร การค้า การแพทย์? อาหารจาก พืชผักสวนครัวอุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่มีประโยชน์มากมาย และ ราคาถูก ปลอดสารพิษ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องพืชผักสวนครัว ซึ่งก็คือ ผักกาดเขียวกวางตุ้ง

3.วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษากรรมวิธีปลูกพืชผักสวนครัว

2) ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

3) ศึกษาประโยชน์จากพืชผักสวนครัว

4.เป้าหมาย

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ : ผักกาดกวางตุ้งขยายพันธุ์ปริมาณมากขึ้น

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผักกาดกวางตุ้งปลอดเชื้อ แข็งแรง คุณภาพดี

5.สถานที่ดำเนินโครงงาน : แปลงเกษตร ข้างตึก60ปี

6.ระยะเวลา : 10 พ.ย. 52 ? 31 ม.ค. 53

7.ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) เลือก เมล็ดพืชที่ต้องการปลูก

2) ไปที่แปลงเกษตรแล้วพรวนดิน

3) รดน้ำดินให้ชุ่มชื้น

4) หว่านเมล็ดไปทั่วๆแปลง

5) รดน้ำทุกพักกลางวัน

6) สังเกต และบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงของปลาหางนกยูง

8.งบประมาณ : เมล็ดผักกาดเขียวกวางตุ้ง ????? ราคา 15 บาท??

9.ครูที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครู พัฒนา สุทธิรอด

10.การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบและบันทึกขนาดและ การเปลี่ยนแปลงของต้นกวางตุ้ง

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1) ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งไว้ใช้ประโยชน์

2) ได้เรียนรู้ประโยชน์ของผักกาดเขียวกวางตุ้ง