โครโมโซมในร่างกายมนุษย์

เกร็ดความรู้รอบตัวเรื่องโครโมโซมในร่างกายเรา

เซลล์ปกติของมนุษย์จะมีโครโมโซม 2n=46 (n คือจำนวนชุดของโครโมโซม 2n จึงแปลว่า 2ชุด) โดยแต่ละชุดมีที่มาคือ ชุดหนึ่งมาจากอสุจิของพ่อ อีกชุดมาจากไข่ของแม่ 2n=46 หมายความว่าใน2ชุดมี โครโมโซม46แท่ง ฉะนั้นแปลว่าได้รับ จากอสุจิพ่อ และไข่แม่ คนละ23แท่ง โดยโครโมโซมของพ่อและแม่จะจับคู่กัน เป็น 23 คู่

โครโมโซมแบ่งออกเป็น2ชนิด

 1. Autosome : โครโมโซมคู่ที่ 1-22 ผู้ชายและผู้หญิงมีเหมือนกัน
 2. Sex chromosome : โครโมโซมเพศโดยผู้ชายและผู้หญิงต่างกันแค่โครโมโซมเพศนี้คือ ผู้ชายจะเป็น XY ส่วนผู้หญิงเป็น XX

สถิติ คณิตศาสตร์

สถิติในวิชาคณิตศาสตร์

เป็นเนื้อหาที่เราต้องเรียนตอน ม.ปลาย ส่วนใหญ่จะเป็น ม.6 มาดูเนื้อหาคร่าวๆ ถึงวิชาสถิติในคณิตศาสตร์กันครับ
สถิติเป็นศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งหาข้อสรุป แล้วนำมาอธิบาย หรือตอบคำถามประเด็นหนึ่งๆ โดยอาศัยหลักที่ข้อมูลเกิดซ้ำๆกัน

สถิติเชิงพรรณนา
สรุปข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะกว้างๆข้องข้อมูลชุดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหา ค่ากลาง แจกแจงความถี่ ค่าการกระจายต่างๆ

สถิติเชิงอนุมาน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วนำผลไปสรุปเป็นตัวแทนสรุปทั้งหมด ตัวอย่างเช่น abac poll

วิธีการทางสถิติ

 1. เก็บรวบรวมข้อมูล
 2. นำเสนอข้อมูล
 3. วิเคราะห์ข้อมูล
 4. ตีความหมายข้อมูล

นิยามของข้อมูล
ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือไม่ก็ได้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆที่ศึกษา

จำแนกข้อมูลทางสถิติคณิตศาสตร์

ข้อมูลเชิงปริมาณ – ข้อมูลที่วัดออกมาเป็นจำนวนและใช้เปรียบเทียบกับอีกข้อมูลหนึ่งๆ ได้โดยตรง
ข้อมูลเชิงคุณภาพ – ใช้ในการอธิบายความหมายเชิงคุณภาพ ไม่สามารถใช้แทนความหมายเชิงปริมาณได้
ข้อมูลปฐมภูมิ – เก็บข้อมูลโดย สำมะโน, สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ – เก็บข้อมู,จากแหล่งที่มาสำคัญ เช่น รายงานต่างๆ ของหน่วยงานใหญ่ๆ

วิชาสถิติในคณิตศาสตร์มีสูตรต่างๆเยอะมากมายซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากรู้สูตรอะไรก็เม้นถามไว้ได้เลยนะ จะเม้นตอบให้เร็วที่สุดจ้า

ฟิสิกส์ม.ปลายเรียนเรื่องอะไร

เนื้อหา่ที่เราจะได้เรียนในฟิสิกส์ม.ปลาย (ยากกกกกกได้อีก) มีดังนี้คับเพื่อนๆ เนื้อหาเรียงตามชั้นปีเลยนะครับ แต่บางโรงเรียนอาจสลับเรื่องที่จะเรียงก็ได้นะครับ ถ้าจะให้ดีก็อ่านล่วงหน้าไว้เยอะๆ ก่อนสอบจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียด อ่านทันเวลา ^^

 1. การวัดและการแปลความหมายข้อมูล
 2. การเคลื่อนที่ ใน 1 และ 2 มิติ
 3. มวล แรง และการเคลื่อนที่
 4. การเคลื่อนที่ต่างๆ (เช่น โพรเจกไๆทล์ วงกลม ไรพวกนี้จ้า)
 5. งานและพลังงาน
 6. โมเมนตัม&การดล
 7. การเคลื่อนที่แบบหมุน
 8. สภาพสมดุลและยืดหยุ่น
 9. ของไหล
 10. ความร้อน
 11. คลื่นกล
 12. เสียง
 13. แสง
 14. แสงกับทัศนอุปกรณ์
 15. ไฟฟ้าสถิต
 16. ไฟฟ้ากระแส
 17. แม่เหล็กไฟฟ้า
 18. ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 19. ฟิสิกส์อะตอม
 20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

จบแล้วจ้าา ไม่เยอะหรอก แค่20บทเอง(ประชดนา) 555+ อ่านกันให้ตายไปข้างนึงไปเลย
ส่วนตัวเราว่าเนื้อหาพวกไฟฟ้า ยากสุดของ ฟิสิกส์ในม.ปลายอะนะ

ใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเม้นไว้เลยนะจะตอบ ให้ภายใน 1-2 วัน พอดีมีเพื่อนเก่ง ฟิสิกส์ ฮ่าๆพึ่งได้

เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย

เรามาดูกันครับ ว่าใน ม.ปลาย เราจะได้เรียนอะไรในชีววิทยากันบ้าง
บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา
บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
บทที่ 11 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต
บทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่พืชดอก
บทที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บททัี่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 17 จีนและโครโมโซม
บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
บทที่ 19 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 21 ระบบนิเวศ
บทที่ 22 ประชากร
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม