ประโยชน์จากกิจกรรมกีฬาสี

ประโยชน์จากกิจกรรมกีฬาสี

  1. ความรอบคอบในการทำงาน
  2. รู้จักค่าของเงิน
  3. ความสามัคคีทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  4. สอนให้เห็นคุณค่าของการเสียสละ
  5. เป็นคนมีความอดทนต่อความยากลำบาก
  6. ความระมัดระวังในขณะทำงาน
  7. เรียนรู้ที่จะแบ่งเวลา