เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย

เรามาดูกันครับ ว่าใน ม.ปลาย เราจะได้เรียนอะไรในชีววิทยากันบ้าง
บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา
บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
บทที่ 11 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต
บทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่พืชดอก
บทที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บททัี่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 17 จีนและโครโมโซม
บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
บทที่ 19 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 21 ระบบนิเวศ
บทที่ 22 ประชากร
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม