ปัญหา ของการปลูกผักกาดกวางตุ้ง

ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิด

1) แปลงที่ได้ ดินแข็ง แห้ง ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช

2) สมาชิกกลุ่มบางคน ละเลยหน้าที่การงานทำให้ไม่มีคนไปรดน้ำผักกาดกวางตุ้งในวันนั้นๆ

แนวทางการแก้ไข

1) พรวนดิน รดน้ำ ให้ดินมีความชุ่มชื้น ร่วนซุย เหมาะแก่การหว่านเมล็ด

2) แบ่งเวรหน้าที่สำหรับแต่ละวันให้เรียบร้อย และช่วยตักเตือนซึ่งกันและกัน