สถิติ คณิตศาสตร์

สถิติในวิชาคณิตศาสตร์

เป็นเนื้อหาที่เราต้องเรียนตอน ม.ปลาย ส่วนใหญ่จะเป็น ม.6 มาดูเนื้อหาคร่าวๆ ถึงวิชาสถิติในคณิตศาสตร์กันครับ
สถิติเป็นศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งหาข้อสรุป แล้วนำมาอธิบาย หรือตอบคำถามประเด็นหนึ่งๆ โดยอาศัยหลักที่ข้อมูลเกิดซ้ำๆกัน

สถิติเชิงพรรณนา
สรุปข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะกว้างๆข้องข้อมูลชุดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพวกหา ค่ากลาง แจกแจงความถี่ ค่าการกระจายต่างๆ

สถิติเชิงอนุมาน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างขึ้นมาจำนวนหนึ่งแล้วนำผลไปสรุปเป็นตัวแทนสรุปทั้งหมด ตัวอย่างเช่น abac poll

วิธีการทางสถิติ

  1. เก็บรวบรวมข้อมูล
  2. นำเสนอข้อมูล
  3. วิเคราะห์ข้อมูล
  4. ตีความหมายข้อมูล

นิยามของข้อมูล
ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือไม่ก็ได้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึ่งๆที่ศึกษา

จำแนกข้อมูลทางสถิติคณิตศาสตร์

ข้อมูลเชิงปริมาณ – ข้อมูลที่วัดออกมาเป็นจำนวนและใช้เปรียบเทียบกับอีกข้อมูลหนึ่งๆ ได้โดยตรง
ข้อมูลเชิงคุณภาพ – ใช้ในการอธิบายความหมายเชิงคุณภาพ ไม่สามารถใช้แทนความหมายเชิงปริมาณได้
ข้อมูลปฐมภูมิ – เก็บข้อมูลโดย สำมะโน, สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ – เก็บข้อมู,จากแหล่งที่มาสำคัญ เช่น รายงานต่างๆ ของหน่วยงานใหญ่ๆ

วิชาสถิติในคณิตศาสตร์มีสูตรต่างๆเยอะมากมายซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยากรู้สูตรอะไรก็เม้นถามไว้ได้เลยนะ จะเม้นตอบให้เร็วที่สุดจ้า