หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ผมเอาลิงค์เอกสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ มาให้ทุกท่าน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นแบบแผนและ จัดการศึกษาไทยให้เป็นระบบแบบแผน โดยการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ ปี 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฉบับที่สมบูรณ์ที่สุึด และสอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนไปของเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการ เพื่อใช้ไปในทางสร้างสรรค์ เจริญก้าวหน้าในสังคมโลก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ จัดทำก็เพื่อการที่ประเทศจะเจริญก้าวหน้าอยู่ได้อย่างปกติสุข ก็ด้วยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน และสร้างเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีประสิทธิภาพ ในความคิด และการแสดงออก ซึ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นได้ ด้วยการศึกษาที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์