กลยุทธ์ซุนวูกับธุรกิจ

วันนี้จะมาแนะนำกลยุทธ์ฟหลัก 5 ประการของซุนวูซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโลกธุรกิจดังนี้

  1. รู้เขารู้เรา ร้อยรบมิพ่าย : หากจะทำธุรกิจเราต้องรู้จักอุตสาหกรรม และคู่แข่งต่างๆของเราให้ดี
  2. การบัญชาทัพชั้นเอกคือชนะด้วยอุบาย : หากต้องการสำเร็จควรมีแผนธุรกิจที่แยบยล
  3. จู่โจมเมื่อไม่ระวัง รุกรบเมื่อไม่คาดคิด : เมื่อแข่งขันกับคู่แข่งเราต้องพุ่งไปในทิศทางที่คู่แข่งคาดไม่ถึง
  4. เลี่ยงที่แข็งตีที่อ่อน : เอาชนะคู่แข่งที่จุดอ่อนของคู่แข่ง โดยสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า แลกทำการตลาดที่จุดนั้น
  5. ทำศึกสำคัญที่รวดเร็ว : ดำเนินแผนการต่างๆ อย่างรวดเร็วตอบสนองทันต่อผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลีย่นแปลงเร็วมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.